หน้าหลัก / โครงการพ่อลาคลอดรัฐบาลเปิดไฟเขียว “สิทธิพ่อลาคลอด”

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี:

8 กุมภาพันธ์ 2555 ให้สิทธิข้าราชการชายช่วยดูแลภรรยาที่คลอดบุตรติดต่อกันได้ ครั้งละ 15 วัน โดยมีหนังสือยืนยันเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย

แต่ในปัจจุบันมีข้าราชการที่รับรู้ถึงสิทธิพ่อลาคลอดและมีการใช้สิทธ์มากน้อยเพียงใด

 

ผลสำรวจสิทธิการลาของพ่อในต่างประเทศ

            สิทธิการลาคลอดของพ่อในต่างประเทศ:หลายประเทศให้สิทธิพ่อลาคลอด ระหว่าง 2  - 14 วัน ได้แก่ นอร์เวย์ พม่า อินโดนีเซีย กัมพูชา เคนย่า ทว่า ในประเทศไทยให้สิทธิพ่อลาคลอดเฉพาะ ข้าราชการชาย

            ในประเทศ เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดนการหยุดงานของบิดา ยังหยุดงานได้ 2 – 4 สัปดาห์ และได้รับค่าจ้าง 80 – 100% จากนายจ้าง

บทบาทของศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ต่อการขับคลื่อนภาระกิจ

  1.  จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น : สำรวจการรับรู้ของข้าราชการไทยถึงการมีสิทธิ์และการใช้สิทธิ์พ่อลาหยุด
  2. รณรงค์ให้สังคมไทยมีวิสัยทัศน์ “พ่อลาคลอด” 

  

ครั้งที่ 1 งานเสวนา “ถึงเวลาพ่อลาคลอด” เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ผลักดันให้สิทธิพ่อลาคลอด ไม่มีผลต่อการประเมินการปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการชาย 

ครั้งที่ 2 เวทีเสวนา“พ่อจ๋า ลาคลอดมากอดหนู” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

หลักไมล์ต่อไป ผนึกสังคมไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาสตรีแห่งชาติ ในเดือนตุลาคม2555 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อรอบังคับใช้ทางกฎหมาย

นานาทัศนะจากกูรู

คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล  ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิง-ชายก้าวไกล 
ยิ่งมีการให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถลาคลอดเพื่อไปช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตรแล้ว ยิ่งต้องมีการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจในสิทธิ์ดังกล่าว รวมถึงประเมินว่าเมื่อใช้สิทธิ์ลาคลอดแล้ว ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่ เพื่อปรับขยายสิทธิ์พ่อลาคลอด
จาก 15 วัน ให้เป็น 1 เดือน

ผศ. ดร. ปารีณา ศรีวณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควรมีการรณรงค์ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการใช้สิทธิ์พ่อลาคลอด
 โดยเฉพาะหัวหน้างานที่เป็นผู้อนุมัติการลา