หน้าหลัก / พันธกิจ 

 

 พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 

  1. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี รูปแบบ ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
  2. สร้างเสริมระบบ กลไก ให้เอื้อต่อการพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทย