หน้าหลัก / ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์หลัก

 

  1. การพัฒนาด้านวิชาการ และการจัดการความรู้
  2. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่าย
  3. การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจความสำคัญของการผลักดันนโยบายระดับชาติที่เอิ้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

             กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

            วัตถุประสงค์ (Objectives)