หน้าหลัก / อนุกรรมการเว็บไซต์ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยแพทย์หญิงยุพยง แห่งเชาวนิช ที่ปรึกษา
ดร.กานดา สายแก้ว ที่ปรึกษา
รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ที่ปรึกษา
แพทย์หญิงศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล ประธาน 
แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล เลขานุการคณะกรรมการ
แพทย์หญิงสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ 
นางอังสนา วงศ์ศิริ กรรมการ 
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง กรรมการ 
นางมัทนี หงส์ธนนันท์  กรรมการ 
นางภรณี ธนภรรคกวิน กรรมการ 
แพทย์หญิงปิยะฉัตร วงศ์บุญยกุล กรรมการ 
แพทย์หญิงลลิตา กุลมาลา กรรมการ 
แพทย์หญิงปวินทรา หะริณสุต สมนึก กรรมการ 
แพทย์หญิงศศินุช รุจนเวช กรรมการ 
นางนฤมล ลลิตพงศ์กวิน กรรมการ 
นางสาวศิริรัศดิ์ดา ธรรมรัศดิ์กุล กรรมการ